Kurukshetra, Rashmirathi and parashuram ki ratiksha have been authored by which of these litterateurs?

kbc conestant question 1

Ques : Kurukshetra, Rashmirathi and parashuram ki ratiksha have been authored by which of these litterateurs?

A. Phanishwar Nath ‘Renu’

B. Mahavir Prasad Dwivedi

C. Jaishankar Prasad

D. Ramdhari Singh Dinkar

Ans : D. Ramdhari Singh Dinkar

KBCliv: