Ques : According to Mahabharata, Draupadi pledged to wash her hai with the blood of which of Dhritarashtra’s sons?

Mahabharata Dushanshan

Ques : According to Mahabharata, Draupadi pledged to wash her hai with the blood of which of Dhritarashtra’s sons?

A. Duryodhana

B. Dushkarma

C. Dushasana

D. Vikarna

Ans : C. Dushasana

KBCliv: