Ques : Which city will host the 2022 Asian Games?

city host 2022 Asian Games

Ques : Which city will host the 2022 Asian Games?

A. Beijing

B. Guangzhou

C. Shanghai

D. Hangzhou

Ans : D. Hangzhou