Dekhiye Karamveer KARIMUL HAK aur Karamveer PRASHANT GADE ko KBC Karamveer mein aaj raat 9 baje sirf Sony par

Miliye humare Karamveer se jinhone neki se kiya manavta ka naam roshan. Dekhiye Karamveer

KARIMUL HAK aur Karamveer PRASHANT GADE ko

KBC Karamveer mein aaj raat 9 baje sirf Sony par.