Poem for KBC Season 11 by Vikas Bansal – Ade Raho Khade Raho

Kade raho ade raho vikas bansal